Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (lídr) společně s Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach a českými partnery: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita zahájit realizaci nadnárodního projektu pod názvem „Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)”.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Hodnota projektu: 228 613,45 Euro

Výše spolufinancování projektu: 194 321,43 Euro

 

Popis

Velkým problémem oblasti polsko-českého pohraničí je znečištění ovzduší. Odtud vzešla iniciativa zahájení spolupráce interdisciplinárních vědeckých institucí z Polska a Česka za účelem charakteristiky environmentálních rizik spojených se znečištěním ovzduší a určení jejich vlivu na zdraví populace.

Podstatné aktivity projektu patří:

  • Charakteristika míry zatížení obyvatel znečištěním ovzduší a vyhodnocení jeho původu. V rámci partneři zhodnotí aktuální stav znalostí a dostupných informací o zkoumaném problému, vytvoří jednotnou databázi zdrojů znečištění ovzduší, meteorologických a prostorových dat a emisí z tachto zdrojů. Následně bude provedeno modelování rozptylu znečištění v ovzduší dvěma modely ADMOSS (CZ) a CALPUFF (PL). Na základě modelování bude určena průměrná koncentrace znečištění, vliv jednotlivých zdrojů a zatížení obyvatel škodlivým znečištěním.
  • Kvalitativní a kvantitativní popis hodnocení zdravotních rizik, tzn. na základě výsledků realizacje bude proveden popis pravděpodobnosti předčasného úmrtí a nemocnosti populace s dlouhodobě zvýšeným vystavením účinku znečištění ovzduší na polsko-české hranici. Akční zahrnuje hodnocení toxicity nečistot, charakteristiku a hodnocení rizika ohrožení zdraví v podobě pochopitelné pro cílové skupiny.
  • V rámci této aktivity budou v 10 místech (5 na straně PL, 5 na straně CZ), vyznačujících se největším znečištěním ovzduší, zorganizovány informační akce, které budou zvyšovat povědomí cílových skupin projektu o vlivu znečištění ovzduší na jejich zdraví. Tyto akce budou mít formu přímých seminárních setkání partnerů projektu s cílovými skupinami. Tato setkání budou Stevena všem, informace o jejich pořádání budou široce šířeny. Pro zvýšení povědomí společnosti bude také vydána monografie PL-CZ, prezentující a shrnující efekty realizace projektu, kterou budou moci používat cílové skupiny také po dokončení projektu. Výstupy projektu budou široce propagovány.

 

ulotka

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.