Oddělení materiálového, procesního inženýrství a životního prostředí, Ústavu keramiky a stavebních materiálů (Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych) společně s partnery:

  • Institut meteorologie a vodního hospodářství - státní výzkumný institut, Oddělení modelování znečištění ovzduší v Katovicích (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach),
  • Ostravská Univerzita,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

uspořádalo zahajovací setkání mezinárodního projektu „Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)”. Setkání se konalo 17. září 2018 v Charbielinu, malebné vesničce poblíž Hlucholaz. Setkání se mimo jinými zúčastnil vicemaršálek Opolského vojvodství pan Roman Kolek.

.

 

Velkým problémem oblasti polsko-českého pohraničí je znečištění ovzduší. Odtud vzešla iniciativa zahájení spolupráce interdisciplinárních vědeckých institucí z Polska a Česka za účelem charakteristiky environmentálních rizik spojených se znečištěním ovzduší a určení jejich vlivu na zdraví populace. Společnost, i přestože slyší o znečištěném ovzduší a vidí indikátory tohoto znečištění, si ne vždy uvědomuje ohrožení svého zdraví, které přináší toto znečištění. Prostřednictvím aktivit projektu: semináře, konference, monografie a zveřejnění informací na internetové stránce o stavu znečištění ovzduší, korelovaném s informací o jeho vlivu na zdraví populace, bude zvýšeno povědomí společnosti, veřejných orgánů a jiných zainteresovaných subjektů o reálném ohrožení lidského zdraví, které s sebou nese znečištění ovzduší. Zvýšení tohoto povědomí přispěje k zahájení reálných aktivit ve prospěch zlepšení kvality ovzduší již na základní úrovni (v místě bydliště obyvatel). Aktivity projektu jsou přímo adresovány cílovým skupinám, posílí také vztahy mezi obyvateli a institucemi. Zvýšena bude také intenzita interdisciplinární spolupráce institucí ve prospěch řešení problémů znečištění ovzduší. Efekty realizace projektu umožní také zvýšení angažovanosti společnosti do společného mezinárodního řešení problému znečištěného ovzduší. Toto přispěje k realizaci preventivních opatření ve prospěch zlepšení kvality ovzduší v Polsku i Česku. V dlouhodobém měřítku přináší implementace takových opatření konkrétní úspory a významné zlepšení životních podmínek na polsko-českém pohraničí. Podmínkou dalšího rozvoje polsko-českého pohraničí je vzájemná koexistence a nárůst úrovně spolupráce obyvatel po obou stranách hranice. Ta není možná bez vzájemné důvěry a výměny objektivních informací.

 

ulotka

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.