Miło nam poinformować, iż Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wraz z partnerami:

  • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
    PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w WARSZAWIE
    Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach,
  • Ostravská Univerzita,
  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

zorganizował Spotkanie Inauguracyjne ponadnarodowego projektu „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)”. Spotkanie odbyło się 17 września 2018 w Charbielinie, malowniczej miejscowości nieopodal Głuchołaz. W spotkaniu wziął udział, między innymi, wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg PL CZ

 

Dużym problemem obszaru polsko-czeskiego pogranicza jest zanieczyszczenie powietrza. Stąd inicjatywa podjęcia współpracy interdyscyplinarnych instytucji naukowych z Polski i Czech na rzecz charakterystyki ryzyk środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz określenia ich wpływu na zdrowie ludności. Społeczeństwo, mimo iż słyszy o zanieczyszczonym powietrzu i widzi wskaźniki tego zanieczyszczenia, nie zawsze jest świadome zagrożeń, jakie te zanieczyszczenia niosą na ich zdrowie. Poprzez działania projektu: seminaria, konferencję, monografię oraz publikowanie na stronie internetowej informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza skorelowanym z informacją o jego wpływie na zdrowie ludności powiększona zostanie wiedza społeczności, władz publicznych i innych zainteresowanych podmiotów o realnym niebezpieczeństwie jakie niosą zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi. Zwiększenie tej świadomości przyczyni się do podjęcia już na poziomie oddolnym (w miejscach zamieszkania ludności) realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Działania projektu skierowane bezpośrednio do grup docelowych zacieśnią także relacje między obywatelami i instytucjami. Zwiększona zostanie również intensywność interdyscyplinarnej współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów zanieczyszczenia powietrza. Efekty realizacji projektu pozwolą także na pobudzenie zaangażowania społeczności do wspólnego rozwiązywania międzynarodowego problemu zanieczyszczonego powietrza. Przyczyni się to do podejmowania kroków zaradczych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce i Czechach. W okresie długookresowym wdrożenie takich kroków oznacza konkretne oszczędności oraz zdecydowaną poprawę warunków życia na polsko-czeskim pograniczu. Warunkiem dalszego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza jest wzajemne współistnienie i wzrost poziomu współpracy mieszkańców po obu stronach granicy. Ta nie jest możliwa bez wzajemnego zaufania i wymiany obiektywnych informacji.

 

ulotka

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.