Logo cz pl eu barevne

Jaký problém projekt řeší?

Nejvýznamnějším environmentálním problémem, který omezuje rozvoj příhraničního regionu v oblasti někdejšího Horního Slezska (dnes Opolské, Slezské vojvodství, severní část Moravskoslezkého a Olomouckého kraje) je dnes znečištěné ovzduší. Navrhovaný projekt má doplnit předchozí aktivity v rámci OP Interreg CZ-PL, které měly za úkol zejména zmapovat příčiny tohoto problému. Jednalo se o projekty Clean Border, Air Silesia a v současnosti řešený projekt Air Border. V rámci prvních dvou projektů byl zmapován vliv lokálních topenišť, průmyslových zdrojů a dopravy na nepříznivý stav ovzduší. Výsledky byly vyjádřeny mapovými výstupy dlouhodobých koncentrací, které prokazují vlivy uvedených skupin zdrojů v oblasti, zasahující jižní část Slezského vojvodství a východní část Moravskoslezského kraje. Projekt Air Border je již zaměřen na zahájení konkrétní spolupráce institucí na řešení tohoto problému. V první fázi na zvýšení povědomí o příčinách extrémního znečištění ovzduší v nejvíce znečištěné části území (Ratibořsko a Karvinsko).

 

 

Jaké jsou příčiny problému?

Z výsledků předchozích projektů vyplývá, že příčinami zhoršené kvality ovzduší v oblasti východní části bývalého Horního Slezska je koncentrace průmyslu, založeného na dobývání černého kamenného uhlí na společném polsko-českém ložisku, navazujícího hutního průmyslu výroby železa a oceli a vzrůst osídlení této oblasti s lokální energetikou, využívající uhlí. Dochází k překračování limitů některých znečišťujících látek, zejména PM10 a PM2,5 a na ně navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů. V západní části (Opolské vojvodství) s větší koncentrací chemického průmyslu jsou překročeny v některých lokalitách i povolené koncentrace dalších znečišťujících látek. Oblast Opolského vojvodství navíc navazuje na Hrubý Jeseník, kde jsou lázně určené pro léčbu respiračních chorob. V současnosti začínají nové aktivity na obou stranách česko-polské hranice, které mají za úkol spolupracovat na řešení tohoto problemu.

 

 

Co je cílem projektu?

Navrhovaný projekt byl iniciován Opolským vojvodstvím a má za úkol doplnit poznání o příčinách znečištění ovzduší ve zbývající části bývalého Horního Slezska, tedy v Opolském vojvodství, v severozápadní části Moravskoslezského kraje a v severovýchodní části Olomouckého kraje. Jedná se tedy částečně o rozšíření evidence o působení zdrojů ze zájmové oblasti předchozích projektů dále na západ. Navíc budou posouzena zdravotní rizika v celé zájmové oblasti.

Hlavním cílem projektu ale bude iniciovat novou a rozvíjet stávající spolupráci na řešení problematiky znečištěného ovzduší v celé cílové oblasti. Projekt má tedy za cíl podpořit a dále rozvinout společné aktivity regionálních orgánů veřejné správy obou zemí, obcí i nevládních organizací, které mají přispět k řešení uvedeného problému.

To bude provedeno splněním následujících dílčích cílů:

  1. Budou použita data a výsledky z projektů Clean Border a Air Silesia, která budou aktualizována a zpracována stejným způsobem i do oblasti Opolského vojvodství a české části západního Horního Slezska.
  2. Bude zpracována ucelená časová řada rozptylových studií v této oblasti, která doplní výsledky projektů Clean border a Air Silesia také časově.
  3. Na podkladě výsledků uvedených rozptylových bude zpracováno hodnocení zdravotních rizik pro celou zájmovou oblast.
  4. Výsledky budou rozšířeny v širším zájmovém území (Jesenicko, Krnovsko, Opavsko, Ostravsko, Karvinsko, Opolské vojvodství, Ratibořsko a Rybnicko). Rozšíření výsledků bude provedeno pomocí informačních technologií, informačních materiálů, konferencí a řady seminářů pro obce a veřejnost.

 

 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Velkým problémem oblasti polsko-českého pohraničí je znečištění ovzduší. Odtud vzešla iniciativa zahájení spolupráce interdisciplinárních vědeckých institucí z Polska a Česka za účelem charakteristiky environmentálních rizik spojených se znečištěním ovzduší a určení jejich vlivu na zdraví populace. Společnost, i přestože slyší o znečištěném ovzduší a vidí indikátory tohoto znečištění, si ne vždy uvědomuje ohrožení svého zdraví, které přináší toto znečištění. Prostřednictvím aktivit projektu: semináře, konference, monografie a zveřejnění informací na internetové stránce o stavu znečištění ovzduší, korelovaném s informací o jeho vlivu na zdraví populace, bude zvýšeno povědomí společnosti, veřejných orgánů a jiných zainteresovaných subjektů o reálném ohrožení lidského zdraví, které s sebou nese znečištění ovzduší. Zvýšení tohoto povědomí přispěje k zahájení reálných aktivit ve prospěch zlepšení kvality ovzduší již na základní úrovni (v místě bydliště obyvatel). Aktivity projektu jsou přímo adresovány cílovým skupinám, posílí také vztahy mezi obyvateli a institucemi. Zvýšena bude také intenzita interdisciplinární spolupráce institucí ve prospěch řešení problémů znečištění ovzduší. Efekty realizace projektu umožní také zvýšení angažovanosti společnosti do společného mezinárodního řešení problému znečištěného ovzduší. Toto přispěje k realizaci preventivních opatření ve prospěch zlepšení kvality ovzduší v Polsku i Česku. V dlouhodobém měřítku přináší implementace takových opatření konkrétní úspory a významné zlepšení životních podmínek na polsko-českém pohraničí. Podmínkou dalšího rozvoje polsko-českého pohraničí je vzájemná koexistence a nárůst úrovně spolupráce obyvatel po obou stranách hranice. Ta není možná bez vzájemné důvěry a výměny objektivních informací.

 

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.